Ainutlaatuinen kiertotalouden valmennusohjelma käynnistyy – kehityspolku syventää yritysten ymmärrystä käytännön ratkaisuista

Tammikuussa Suomessa alkaa kansainvälisestikin ainutlaatuinen, kiertotalouden mukaisia suunnitteluvalmiuksia kehittävä valmennusohjelma yrityksille. Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -ohjelma on ensimmäinen yrityksille suunnattu kokonaisuus, jossa syvennytään kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin. Mukana on erikokoisia yrityksiä, kuten Stora Enso, UPM, Mirka, Helkama Velox, Kiilto ja Genelec.

"Mukaan on lähtenyt edelläkävijöitten edelläkävijäjoukko. Tämä on lähtölaukaus uudelle tavalle ajatella sekä yritysten liiketoimintaa että tuotteita, ja toivottavasti ohjelma poikii uusia ideoita ja toimintamalleja keskeisillä sektoreilla. Ohjelma on osa Suomen kansallista kiertotalouden strategisen ohjelman toteuttamista”, summaa ympäristöneuvos Taina Nikula ympäristöministeriöstä.

Kiertotalous kiinnostaa rakennusalaa 

Rakennusalan toimijoita tuli mukaan runsaasti – rakennusalahan on mukana kiertotalouden Green Deal -sopimuksessa ja toimialajärjestö on ollut aktiivinen kiertotalouden edistämisessä. Myös tekstiiliteollisuuden yritykset olivat aktiivisia ohjelmaan hakijoita. Mukaan haki yhteensä 71 yritystä, joista 50 valittiin valmennusohjelmaan. 

"Emme halunneet sulkea pois mitään toimialoja tai yrityksiä esimerkiksi niiden koon tai liikevaihdon perusteella. Tärkeintä oli löytää mukaan osallistujia, joilla oli aito motivaatio ja tarvittavat resurssit kehittämistyöhön ja kiinnostus kiertotaloutta ja muotoiluajattelua yhdistävään uudenlaiseen valmennusohjelmaan", toteavat Design Forum Finlandin ja Ethica Oy:n hanketta vetävät Saija Malila ja Anne Raudaskoski.    

Kiillosta edustettuina ohjelmassa ovat kaikki B2B-liiketoiminta-alueet, rakentaminen, teollisuuden liimat ja palonesto sekä ammattihygienia.   

”Tuote- ja palvelukehityksen näkökulmasta pidän arvoketjuajattelua äärimmäisen tärkeänä.  Lisäksi tarvitaan kyvykkyyttä suunnitella tuotteet jo lähtökohtaisesti siten, että ne toimivat kiertotalouden mallien mukaisesti. Tunnemme tuotteemme ja asiakkaamme, joten pystymme tätä pääomaa käyttämällä luomaan uutta ja kestävää liiketoimintaa. Ohjelmasta saadaan varmasti uusia oivalluksia tähän työhön”, Kiillon tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtaja Oili Kallatsa uskoo.  

 ”Kun opimme lisää kiertotalouden tuomasta lisäarvosta eri aloille, tärkeää on myös kiteyttää viesti tehokkaasti. Näin hyvät toimintamallit voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti”, hän muistuttaa. 

Lähde:https://circulardesignsuomi.fi/

Tavoitteena parantaa ympäristön tilaa 

Yksi kiertotalouden tavoitteita on löytää ratkaisuja, jotka parantavat ympäristön tilaa pelkkien negatiivisten vaikutuksien minimoinnin sijaan. Kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa tuotteita ja palveluja ei kehitetä vain yhtä loppukäyttäjää ajatellen. Sen sijaan uudet ratkaisut suunnitellaan laajemmissa kokonaisuuksissa toimiviksi ja tuottamaan enemmän arvoa usean elinkaaren ja käyttäjän kautta. Yrityksille tämä tietää uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja jopa koko toimintaympäristön muutosta. 

Kiillon teollisuuden liimat ja palonesto -liiketoiminnan johtaja Tomi Takala on innoissaan valmennusohjelmasta ja näkee kiertotalouden tehostamisen tärkeänä osana ympäristötavoitteiden saavuttamista. 

”Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet toimintamme ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja pyrimme olemaan toimialamme edelläkävijä kestävyydessä. Tämä edellyttää kiertotalousajattelua ja koko arvoketjun läpäisevää yhteistyötä ja lähdemmekin innolla mukaan tähän valmennusohjelmaan hakemaan uusia ideoita ja työkaluja tavoitteisiimme pääsemiseksi”, hän sanoo. 

”On tärkeää, että saman pöydän ympärillä on monipuolinen joukko motivoituneita yrityksiä, sillä kiertotaloutta ei mikään taho voi toteuttaa yksin. Vaikutukset näkyvät paitsi mukana oleville yrityksille, myös ennen kaikkea asiakkaillemme sekä koko yhteiskunnan tasolla. Kiertotalouden avulla voimme löytää aivan uudenlaisia tapoja tehdä asioita kestävämmin”, Takala kiteyttää.  

Taustatiedot: 

  • Pilottiohjelmaan haettiin lokakuussa mukaan eri toimialoilta yrityksiä, jotka haluavat kehittää toimintamalliaan sekä tuote- ja palvelusuunnitteluaan kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.  
  • Kiertotalouden mukainen suunnittelu auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja vahvistamaan kilpailukykyään. Uusi valmennusohjelma tukee tässä yrityksiä ja on mukana tekemässä Suomesta kiertotalouden edelläkävijää. 
  • Hakemuksia käsiteltiin neljän ennakkoon kerrotun valintakriteerin kautta. Valinnoissa huomioitiin mm. se, onko yritys tai sen toimiala sitoutunut Kiertotalouden Green Dealin skenaario- ja sitoumusprosessiin ja pystyykö yritys resursoimaan osallistujia sekä yritysjohdosta että muista avainhenkilöistä mukaan ohjelmaan. Lisäksi osallistuvien yritysten pilottiryhmän kokoonpano pyrittiin muodostamaan siten, että siinä olisivat edustettuina laajasti eri toimialat ja erilaiset kehityskohteet.  
  • Valmennusohjelma on strategisen Kiertotalousohjelman toimenpide ja sen toteutuksesta vastaavat ympäristöministeriön ohjaamana muotoilun käyttöä yrityksissä edistävä Design Forum Finland ja kiertotalousasiantuntija Ethica Oy kumppaneinaan VTT, SYKE, Sitra, Frankly Partners, Miltton ja Alice Labs. 

Kuva: Circular Economy Kick Off Event, Tiedekulma. Photographer Petri Antila.