Meistä / Vastuullisuus /

Taloudellinen vastuu

Luomme hyvinvointia

Mahdollistaakseen tulevaisuuden menestymisen, Kiilto tuo markkinoille uusia tuotteita ja palveluja sekä kasvattaa osaamistaan toimialalla. Näin toimimalla Kiilto uudistaa koko toimialaa ja luo hyvinvointia. Hyvinvoinnin lisääminen on positiivinen kierre, joka mahdollista panostuksen tuotekehitykseen, mikä omalta osaltaan vaikuttaa kemianalan tuotteiden turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamisen.

Kiilto elää kasvun ja uusiutumisen aikaa. Panostamme vahvasti osaamisen ja johtamisen kehittämiseen sekä kokeilukulttuuriin. Henkilöstön osallistaminen uuden innovointiin on avannut uusia näkymiä liiketoiminnallemme tulevina vuosina. Vuonna 2017 kiteytimme yrityskulttuurimme kulmakivet, jotka luovat entistä vahvemman arvopohjan toiminnallemme.

Uusiutumalla haluamme varmistaa, että lupauksemme Asiakas on kuningas, täyttyy myös tulevaisuudessa. Viemme uusiutumiseen tähtääviä hankkeitamme eteenpäin vastuullisena, kansainvälisenä toimijana.

Taloudellisen vastuun teemat

Olennaisuusarviointityössämme Kiillon vastuullisuustyöryhmä määritti seuraavat olennaiset aiheet, joiden käytännön toimintoja kuvaavat jokaisen aiheen alapuolella olevat kohdat.

Liiketoiminnan kehitys ja kasvu

 • Arvoketjun hallinta
 • Toimialaosaamisen kasvattaminen
 • Uudet tuotteet ja palvelut

Jaetun arvon tuottaminen

 • Yhtiön rahavirtavuo
 • Yrityskansalaisuus
 • Kehittyvien markkinoiden verojalanjälki

Eettinen liiketoiminta

 • Osto- ja myyntitoiminnan kehittäminen
 • Korruption torjunta

Taloudellisen vastuun johtaminen

Kiillon näkemyksen varmistamiseksi sen oman arvoketjun hallinta on ensiarvoisen tärkeää. Luomalla hyviä liikesuhteita ja jakamalla osaamispääomaansa Kiilto lisää taloudellista vakautta omassa arvoketjussaan.

Jaettua arvoa mittaa myös yhtiön rahavirtavuo, joka kuvaa taloudellisten panosten jakautumista Kiiltoa ympäröivään yhteiskuntaan. Kiilto on yrityskansalainen, jonka jalanjälki näkyy hyvinvointina ja toimintatapoina, jotka osassa Kiillon toimintaympäristöä eivät ole vielä sillä tasolla, mihin Suomen kaltaisessa länsimaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on totuttu: yhtiön verojalanjälki kehittyvissä maissa on vakaa ja poikkeaa valtavirrasta. Eettisesti kestävien käytäntöjen edistäminen koko Kiillon arvoketjussa onkin taloudellisen vastuun kestävän pohjan luomista. Osto- ja myyntitoiminnan kehittäminen ja korruption torjunta ehkäisee rikollisuutta ja väärinkäytöksiä ja näin tukee tasapuolisemman yhteiskunnan kasvua.

Henkilöstön tulospalkkio kannustaa kehittämään toimintaa

Henkilöstön osuus yhtiöiden tuloksen syntymisessä on merkittävä. He vaikuttavat ratkaisevasti yritysten toiminnan tehokkuuteen, ammatilliseen osaamiseen sekä tätä kautta taloudelliseen tulokseen. Mikäli Kiilto henkilöstönsä avulla onnistuu saavuttamaan sellaisen taloudellisen tuloksen, joka ylittää asetetut minimitavoitteet, jaetaan siitä palkkiota henkilökunnalle. Menettelyllä pyritään tavoitteelliseen ja oikeudenmukaiseen yritysten johtamiseen. Samalla halutaan herättää kaikkien työntekijöiden aktiivinen kiinnostus tuloksen tekemiseen sekä myös oman ansiotason nostamiseen.

Korruption hallinta kansainvälisessä liiketoiminnassa

Kiillossa vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaa, johtamista ja perustuu yrityksen toimintakulttuuriin. Painotamme, että jokaisen Kiiltolaisen tulee olla työssään vastuullinen sekä edistää sisäisen ja ulkoisen ympäristön hyvinvointia. Korruptiota emme hyväksy missään muodossa.

Korruption hallintamme pohjaa näihin edellä mainittuihin, julkilausuttuihin arvoihin. Sen lisäksi että vastuullisuus on arvo- ja asennekysymys, sen tulee olla myös kokemus. Työntekijä, joka kokee yrityksen toimivan vastuullisesti itseään ja sidosryhmiään kohtaan, sisäistää vastuullisuuden myös osaksi omaa toimintaansa.

Käytännöt korruptiota vastaan

Korruption vastainen työ lähtee liikkeelle uuden työntekijän perehdytyksestä. Ilmoitamme selkeästi, että emme hyväksy korruptiota missään muodossa, ja että mikäli havaitsemme työntekijän käyttäneen tai vastaanottaneen lahjuksia, päätämme hänen työsuhteensa. Suhtaudumme vakavasti myös esille tuotuihin epäilyksiin ja tutkimme ne perinpohjaisesti. Vaikka todisteita väärinkäytöksistä ei löytyisi, on jo itse tutkinta selkeä viesti organisaatiolle.

Vuonna 2015 Kiillossa ja sen kaikissa tytäryhtiöissä otettiin käyttöön Kansainvälisen Kauppakamarin Anti-Korruptiolauseke osaksi myynnin yleisiä ehtoja tai sopimusmalleja. Suomen hankintatoimessa otettiin 2017 käyttöön eettiset toimintaohjeet osaksi sopimuksia. Niillä kommunikoidaan selvästi, ettei yksin kilpailukykyinen hinta riitä – toiminnan tulee olla vastuullista.

Maissa, joissa ihmiset törmäävät korruptioon päivittäin, on varmasti kiusaus yrittää nopeuttaa tai yksinkertaistaa toimintaa viranomaisten kanssa. Se ei kuitenkaan ole vaihtoehto meillä. Liki satavuotiaan perheyrityksen perspektiivi on pitkä: onnistumisia ei mitata ensisijaisesti tämän päivän toiminnan kautta, vaan sillä kuinka pitkään kestävää menestystä kyetään rakentamaan. Visiossammekin päämäärä ulottuu vuoteen 2080. Haluamme olla hyviä yrityskansalaisia ja hoitaa asiamme niin kuin ne kuuluu hoitaa. Uskomme, että yhteiskunta kehittyy ja toimii, jos jokainen hoitaa oman osuutensa.

Taloudellista vastuuta ohjaavat politiikat ja sitoumukset

Vastuullinen liiketoimintamme perustuu kunkin toimintamaan lakeihin ja muihin säädöksiin, työehtosopimuksiin sekä hyvään hallintotapaan ja eettisiin toimintatapoihin. IVY-maiden ja Ukrainan yhtiöissä niin kutsuttu White Book -ohjeistus tarkentaa toiminnan eettiset periaatteet.

Käytössämme on myös kansainvälisen kauppakamarin antikorruptiolauseke, joka viestitetään paitsi omalle henkilöstölle, myös yhteistyökumppaneille muun muassa sopimusten teon yhteydessä.

Vuoden 2017 aikana laadittiin koko konsernia käsittävä Code of Conduct –ohjeisto, jonka avulla ohjataan niin yhtiön kuin sen tavarantoimittajien ja alihankkijoiden eettistä liiketoimintatapaa.

Valitusmekanismit ja epäkohdista ilmoittaminen

Taloudelliseen vastuuseen liittyvien huomioiden saattaminen yhtiön johdon tietoon tapahtuu normaalin esimiestyön kautta. Vuosittaisella henkilöstötutkimuksella kerätään myös taloudelliseen vastuuseen liittyviä havaintoja.

Kiillon laatupolitiikka

Kiilto on kemianteollisuuden tuotteita valmistava suomalainen perheyritys, joka toimii sekä Suomessa että ulkomailla. Yhdessä asiakkaittemme kanssa rakennamme kestävää tulevaisuutta ja luomme hyvinvointia puhtaudesta. Toimimme rakentamisen, teollisuuden ja ammattipuhtauden toimialoilla sekä kuluttajamarkkinoilla. Yhteinen päämäärämme asiakkaan kanssa on luoda korkealuokkaisia, aikaa kestäviä ja vastuullisesti tuotettuja ratkaisuja.
Asiakas on meille Kuningas. Meille on tärkeää ymmärtää asiakkaan tarpeet, ylittää odotukset ja luoda hyvä asiakaskokemus. Kehittääksemme toimintaamme käymme jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa.
Kiillon henkilökunta on ammattitaitoista ja toimii laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisesti. Jokainen kiiltolainen tietää vastuunsa ja tavoitteensa ja vastaa oman työnsä laadusta.
Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n johto on sitoutunut toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja luomaan edellytykset asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle.

Tiedettä ja taidetta – yhteistyökumppaneita monelta alalta

Kiillon liiketaloudellinen vakaus vaikuttaa myönteisesti ympäröivään yhteiskuntaan, lähelle ja kauas. Yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa pyritään löytämään kestävää kehitystä edistäviä yhteisiä toimintatapoja, joista molemmat osapuolet hyötyvät.

Kiillon vakituisia yhteistyökumppaneita:

 • VTT
 • TEKES
 • Työterveyslaitos
 • Åbo Akademi
 • Tampereen Teknillinen Yliopisto
 • Tredu
 • TAMK
 • Helsingin Kuvataideakatemia
 • paikalliset koulut (Sääksjärven koulu ja Lempäälän lukio)