Meistä / Vastuullisuus /

Sosiaalinen vastuu

Enemmän kuin työpaikka

Kiillossa tuetaan kokeilevaa kulttuuria ja kannustetaan henkilöstöä tuomaan esiin villejäkin ideoita. Kokeileva kulttuuri sallii myös epäonnistumisen, sillä jatkuva oppiminen tuottaa lopulta oivalluksia, jotka viitoittavat polkua yrityksen tavoittelemalle vahvalle kansainväliselle kasvulle. Henkilöstö on Kiillon tärkein voimavara ja turvallisuustekijä. Perheyrityksenä uskomme tiukan hierarkian sijaan yhteisöllisyyteen. Innostavassa ilmapiirissä keksimme uusia ratkaisuja; innostavuus syntyy hyvällä esimiestyöllä ja kuuntelevalla organisaatiolla.

Monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja yhteiset harrastusryhmät pitävät yllä henkilöstömme työkykyä ja positiivista ilmapiiriä. Kannustamme toisiamme mm. kuoroharjoituksissa, sählykentillä, joogasalissa ja kuntopiirin merkeissä. Työtapaturmien ehkäisy ja työturvallisuuden parantaminen vaikuttavat kaikkien Kiiltolaisten motivaatioon tehdä parhaansa.

Ammatillista kehitystä turvallisessa työpaikassa

Tuki oikeassa paikassa oikeaan aikaan parantaa jokaisen Kiiltolaisen arkea ja varmistaa Kiillon menestyksen tulevaisuudessa. Osaamisen kehittämisellä ja aktiivisella koulutuspolitiikalla parannamme henkilöstömme työmarkkina-arvoa: tavoitteenamme on, että ura Kiillolla on potentiaalinen menestystekijä jokaiselle työntekijällemme.

Kiilto työpaikkana tarjoaa turvallisen ja innostavan työympäristön sekä mahdollisuuden itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Osa tulevaisuuden Kiiltolaisia ovat opiskelijat, joiden tukeminen oppilaitosyhteistyöllä on osa Kiillon menestystarinaa vielä vuosienkin päästä.

Myös asiakkaittemme ja rakennusten käyttäjien turvallisuus on osa Kiillon sosiaalista vastuuta. Kertomalla ja markkinoimalla tuotteistamme vastuullisesti lisäämme tuotteidemme käyttöturvallisuutta ja kehittämällä asiakkaittemme osaamista voimme osaltamme vaikuttaa rakennusten turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseen.

Meillä on avoin ja innostava ilmapiiri

Varmistaaksemme ihmisoikeuksien toteutumisen kaikissa Kiillon liiketoiminnan vaiheissa pyrimme omalla toiminnallamme edistämään tasa-arvoisen työympäristön toteutumista. Näin luomme oikeudenmukaisempaa maailmaa sekä parannamme henkilöstömme hyvinvointia.

Sitoudumme liiketoiminnassamme rehellisyyteen, korruptionvastaisuuteen ja toimintaamme liittyvien lakien, viranomaismääräysten ja –ohjeiden noudattamiseen. Edellytämme alihankkijoidemme ja toimittajiemme noudattavan Kiillon ostotoiminnan eettistä toimintaohjeistusta (Partner Code of Conduct), joka sisältää linjaukset muun muassa lakien noudattamisesta, lahjonnasta ja hyvästä liiketavasta.

Sosiaalisen vastuun teemat

Olennaisuusarviointityössämme Kiillon vastuullisuustyöryhmä määritti seuraavat olennaiset aiheet, joiden käytännön toimintoja kuvaavat jokaisen aiheen alapuolella olevat kohdat.

Turvallinen työpaikka

 • Työtapaturmien ehkäisy
 • Turvallisuuden kehittäminen

Innostava työympäristö

 • Tuki eri elämäntilanteiss
 • Hyvä esimiestyö
 • Kuunteleva organisaatio
 • Henkilöstön hyvinvointi

Ihmisoikeudet arvoketjussa

 • Tasa-arvoinen työympäristö
 • Lapsityövoiman ehkäiseminen

Osaamisen kehittäminen

 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Asiakkaitten osaamisen kehittäminen
 • Oppilaitosyhteistyö
 • Vastuullinen tuoteinformaatio ja markkinointi
 • Digitaaliset ratkaisut

Sosiaalisen vastuun johtaminen

Johtamisen onnistumista mitataan Corporate Spirit Oy:n teettämällä henkilöstötutkimuksella, jonka tuloksia verrataan toimialan muihin yrityksiin. Lisäksi yhtiö seuraa rekrytoitavien henkilöiden palautetta toteutuneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrää.

Työterveyslaitos tekee Kiillossa työhygieniamittauksen neljän vuoden välein. Yhteistyö on kuitenkin jatkuvaa, koska Kiillon kemian alan asiantuntemusta halutaan hyödyntää ja jakaa tarkastusten ulkopuolellakin. Kiilto levittää tietouttaan asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen.

Kiillolla ei keskitytä suojaamaan vain omaa tehdasaluetta ja henkilöstöä, vaan kemikaaliturvallisuus ulottuu aina asiakkaisiin asti. Kiillon asiantuntijat tunnistavat riskit ja opastavat asiakkaitaan välttämään niitä.

Kiilto ottanut työntekijän työturvallisuuden osaksi tuotekehitystä ja teknistä kehitystä. Jokaista tuotetta kehitettäessä ja raaka-ainetta valittaessa mietitään aina ensin työntekijän työturvallisuutta ja mahdollista altistumisvaaraa.

Sosiaalista vastuuta ohjaavat politiikat

Kiillon sosiaalista vastuuta ohjaa sen Code of Conduct –periaatteet, joihin on sitoutunut konsernin lisäksi sen tärkeimmät tavarantoimittajat.

Päivittäistä operatiivista toimintaa säätelevät OHSAS 18001 ja ISO 9001 –sertifikaatit sekä kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelma. Lisäksi yhtiö on sitoutunut vakuutusyhtiön Varman työnhyvinvointi-sopimukseen.

Kiilto on myös mukana Työterveyslaitoksen koordinoimassa Nolla tapaturmaa -foorumissa eli Nolliksessa. Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten työpaikkojen vapaaehtoisesti muodostama verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

Valitusmekanismit ja epäkohdista ilmoittaminen

Sosiaaliseen vastuuseen liittyvien huomioiden saattaminen yhtiön johdon tietoon tapahtuu normaalin esimiestyön kautta. White Book –ohjeessa on myös selvennetty niitä menettelytapoja, joihin työntekijän tulee ryhtyä, mikäli hän havaitsee työssään epäkohtia.

Vuosittaisella henkilöstötutkimuksella kerätään myös sosiaaliseen vastuuseen liittyviä havaintoja.

Epäeettinen, laiton tai vastuuton käyttäytyminen voi aiheuttaa vakavaa haittaa organisaatiolle ja sen työntekijöille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Jos sinulla on tietoa väärinkäytöksestä tai epäeettisestä käyttäytymisestä Kiillon toiminnassa, yksi tärkeimmistä panoksista jonka voit antaa, on raportoida epäilyksistäsi.

Kiilto haluaa rakentaa avointa ja rehellistä kulttuuria, jossa kaikki voivat nostaa esiin huolenaiheita epäillystä väärinkäytöksestä tai epäeettisestä käyttäytymisestä. Sinun tulisi ensisijaisesti kertoa tällaiset huolenaiheet suoraan henkilölle, jonka kanssa työskentelet Kiillolla tai Kiillon lakitiimille. Voit myös käyttää Kiillon raportointikanavaa huolenaiheesi esittämiseen luottamuksellisesti. Kaikki sidosryhmät, mukaan lukien työntekijämme, voivat raportoida epäillyistä rikoksista, väärinkäytöksistä tai ihmisoikeusloukkauksista tai mahdollisista laiminlyönneistä raportointikanavamme kautta, joka mahdollistaa myös anonyymin raportoinnin. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.