Meistä / Vastuullisuus /

Tuoteturvallisuus

Kiillon valmistamat liimat, pinnoitteet sekä pesuaineet ja hygieniatuotteet ovat läsnä satojen tuhansien ihmisten kodeissa, työpaikoilla ja muissa rakennetuissa ympäristöissä. Kiilto on läheisessä kosketuksessa rakennus- ja siivousalan sekä terveydenhuollon ammattilaisten jokapäiväisessä työssä.

Panostamme jatkuvaan turvallisuuden ja ympäristön huomioivaan tuotekehitykseen, jonka perustana on asiakkaittemme liiketoiminnan ymmärrys sekä yhtiömme hyvä sisäinen vuoropuhelu. Tavoitteenamme on luoda yhä turvallisempi ympäristö niin työntekijöillemme kuin kaikille tuotteittemme kanssa toimiville ihmisille.

Ympäristö- ja tuoteturvallisuusvastuun johtaminen

Kiilto on osa suomalaista kemianteollisuutta ja sen valmistamat tuotteet ovat sidosryhmiensä erityisen tarkastelun kohteena turvallisuuden näkökulmasta. Kiilto teollisuusyrityksenä on osa myös globaalia verkkoa, jonka avulla olemme voineet luoda oman hyvinvointimme sekä yhteiskunnan sellaisena, kun se tänä päivänä toimii.

Tuote- ja palveluvastuu näkyy myös Kiillon kehittyvien markkinoiden kokonaisturvallisuuden parantamisena. Omilla toimintatavoillamme voimme vaikuttaa kemianteollisuustuotteiden turvallisuuteen niissä olosuhteissa, joissa tuotteiden turvallisuudessa on vielä parannettavaa.

Ympäristö- ja turvallisuusriskeihin varautuminen on ennakoivaa vastuun kantamista, josta hyötyvät ennen kaikkea yrityksen työntekijät sekä toimintaympäristön asukkaat. Vastuullisuuteen kuuluu huolenpito niin ulkoisen kuin sisäisen toimintaympäristön hyvinvoinnista. Tätä varmistavat lukuisat tekniset ja turvallisuusratkaisut, ohjeistukset, koulutukset ja harjoitukset sekä koko henkilöstön sitoutuminen turvallisuusajatteluun.

Ympäristö- ja tuoteturvallisuusvastuuta ohjaavat politiikat ja sitoumukset

Kemikaalilainsäädäntö ohjaa Kiillon ja KiiltoCleanin toimintaa. Molemmat yritykset seuraavat tarkasti kemikaaleihin liittyviä lainsäädännöllisiä muutoksia kuten luvanvaraisuutta ja mahdollisia kieltoja. Ennakoiminen on tärkeää, jotta tuotteet sekä niiden merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajantasaisia.

Tärkeä kemianteollisuuden lainsäädännön väline on Euroopan unionin asetukset kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelyistä, mm. REACH, CLP ja Biosidiasetus. Kemikaalien jatkokäyttäjinä Kiillon ja KiiltoCleanin tehtävä on varmistaa, että toimittajat ovat rekisteröineet käytettävät raaka-aineet Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään yhteiseurooppalaiseen rekisteriin. Rekisteri-ilmoitukseen liittyy aineiden vaaraominaisuuksien ja käytöstä aiheutuvien riskien arviointi sekä turvalliseen käyttöön ohjaavien merkintätietojen antaminen. Sertifioidut johtamisjärjestelmämme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 jalääkinnällisten laitteiden osalta ISO 13485 kattavat tuotekehityksen, valmistuksen, markkinoinnin, jakelun sekä asiakaspalvelu-, varastointi- ja materiaalitoiminnot. Voit lukea ja tulostaa sertifikaatit tästä.

Olemme sitoutuneet ISO 26000 – yhteiskuntavastuun standardin periaatteisiin ja Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Responsible Care on kansainvälinen kemianteollisuuden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma.

Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa ympäristö- ja turvallisuusluokiteltujen tuotteiden osuutta. Ympäristöturvallisuuteen liittyviä luokituksia, jotka liittyvät Kiillon tuotteisiin ovat Joutsenmerkki, CE-merkintä, M1 –luokitus ja LEED.

Valitusmekanismit ja epäkohdista ilmoittaminen

Ympäristövastuun valvonnan tärkeimpiä työkaluja Kiillossa on poikkeamaraportointi. Raportoida voi kuka tahansa yhtiön henkilöstöstä tai sen toimitusketjun ihmisistä havaitessaan ympäristöön vaikuttavan tapahtuman. Jokainen raportoitu tapahtuma käsitellään sisäisessä asiantuntijaryhmässä, joka määrittää tarvittavat toimenpiteet ja seurannan.

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuushavaintojen (LYT-havainto) kautta Kiilto etsii yhdessä henkilöstönsä kanssa toiminnassa näkyviä mahdollisia puutteita ja kehitystarpeita. Tavoitteena on, että jokainen kiiltolainen tekisi vähintään yhden LYT-havainnon vuoden aikana. Parhaat havainnot palkitaan.

Kemikaaliturvallisuus

Kemikaaliturvallisuus koskettaa kaikkia. Seuraamme tarkasti lainsäädäntömuutoksia ja haluamme olla tekemässä turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää kemianteollisuutta.

Kemikaaliturvallisuuden alle linkittyy monta asiaa Kiillossa. Siihen sisältyy muun muassa turvallinen kemikaalien ja pesuvesien käsittely tuotannossa, turvallinen lastaaminen ja kemikaalien pakkaaminen. Kemikaaliturvallisuustyöllämme mahdollistamme käyttäjälle tuotteen turvallisen käytön.

Tarjoamme asiakkaillemme myös tuoteturvallisuuskoulutusta, kuten esimerkiksi opastusta isosyanaattien turvalliseen käyttöön. Ota yhteyttä tuoteturvallisuusosastoomme kemikaaliturvallisuuteen liittyvissä asioissa, sähköposti: productsafety(at)kiilto.com.

Toimintaohjeet lähiseudun asukkaille mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa:

Varoitusmerkit

Tuotteiden valmistajat viestivät pakkauksissaan tuotteen haitoista varoitusmerkein, jotka ovat CLP (Classification, Labeling and Packaging) 1272/2008 asetuksen mukaisia ja voimassa koko EU:n alueella. Merkit ovat valkoisella pohjalla punainen vinoneliö ja symboli keskellä mustalla. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikkialla maailmassa olisi käytössä sama merkintä- ja luokitusjärjestelmä GHS (Global Harmonised System).

GHS05 Syövyttävät
Kemikaalit, jotka syövyttävät ihoa ja/tai metallia, aiheuttavat vakavan silmävaurion.
GHS09 Ympäristövaarat
Kemikaalit, jotka ovat vaarallisia ympäristölle.
GHS04 Paineenalaiset kaasut
Kaasut, jotka säilytetään paineastiassa (vähintään 2 bar).
GHS07 Terveyshaitta
Kemikaalit, jotka aiheuttavat silmä- ja ihoärsytystä, allergisia ihoreaktioita, hengitysteiden ärsytystä, välitöntä myrkyllisyyttä, uneliaisuutta tai huimausta.
GHS01 Räjähteet
Kemikaalit ja esineet, jotka voivat räjähtää.
GHS02 Syttyvä
Syttyvät nesteet, höyryt, kaasut, aerosolit ja kiinteät aineet
GHS03 Hapettava
Kemikaalit, jotka aiheuttavat toisen materiaalin palamisen tai myötävaikuttavat reaktioon.
GHS08 Krooninen terveyshaitta
Kemikaalit, jotka aiheuttavat pitkäaikaisia vaikutuksia kuten syöpää, perimävauriota, hedelmällisyyden heikentymistä tai sikiövauriota. Lisäksi nämä kemikaalit voivat aiheuttaa allergiaa hengitysteitse tai aspiraatiovaaran.
GHS06 Välitön myrkyllisyys
Kemikaalit, jotka ovat välittömästi myrkyllisiä hengitysteitse ja/tai suun ja/tai ihon kautta.

Lisätietoa varoitusmerkeistä:

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-merkinnat/Uudet-varoitusmerkit

http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/Saadosalue/CLP/Merkinnat/