Kestävien ratkaisujen materiaalin kierto huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa

Tammikuussa 2023 Kiilto valittiin mukaan Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -koulutusohjelmaa. Koulutuksessa syvennyttiin kiertotalouden periaatteiden mukaiseen suunnitteluun sekä kehitettiin toteuttamiskelpoisia konsepteja, jotka vähentävät syntyvän jätteen ja saasteiden määrää. Koulutukseen osallistui yhteensä 50 suomalaista yritystä eri toimialoilta. Tavoitteena oli, että koulutukseen osallistuneet yritykset voisivat toimia omilla aloillaan kestävyyden, innovoinnin ja kilpailukyvyn edelläkävijöinä.

Ajattelutavat muuttuvat

Yksivuotinen koulutusohjelma jakautui kahteen ryhmään. Toinen ryhmä koostui strategisista päätöksentekijöistä, kun taas toinen oli suunnattu tuote- ja palvelukehityksen, markkinoinnin, brändityön ja asiakaskokemuksen ammattilaisille. Koulutus koostui moduuleista, jotka uusimman kiertotaloustiedon lisäksi tarjosivat osallistujille mahdollisuuksia verkostoitua tapahtumien, työpajojen, podcastien ja webinaarien kautta.

”Saimme erilaisten käytännön esimerkkejä siitä, miten muut yritykset ovat hyödyntäneet kiertotalouden periaatteiden mukaista suunnittelua toiminnassaan. Mieleen jäi muun muassa yritys, joka oli kunnostanut vanhoja metsäkoneitaan sen sijaan, että olisi ostanut uutta kalustoa”, kertoo Kiillon ympäristöpäällikkö Viivi Kettula.  

”Podcastit olivat erityisen kiinnostavia. Kiertotalouden asiantuntijat toivat rohkeasti julki mielipiteitään siitä, miten markkinoiden pitäisi heidän mielestään muuttua ja missä on tällä hetkellä parantamisen varaa”, Kettula lisää.

Kaikki 50 yritystä valittiin mukaan koulutukseen hakuprosessin perusteella. Osallistujiin lukeutui erikokoisia yrityksiä useilta eri toimialoilta. Osanottajien joukosta löytyi monta tuttua nimeä, esimerkiksi Stora Enso, UPM Raflatac, Martela, Helkama Velox ja Genelec.

”Ohjelmaan osallistuneet yritykset jakoivat tietoa laaja-alaisesti eri aloilta aina tekstiili- ja huonekaluteollisuudesta kuluttajahygieniaan ja tietotekniikkaan”, toteaa Kiillon TKI-päällikkö Tomi Nissinen.

Vauhtia kiertotalousosaamiseen

Jopa 80 prosenttia tuotteen ympäristövaikutuksista syntyy jo sen suunnitteluvaiheessa. Siksi kiertotalouden periaatteiden mukaisen suunnittelun sisällyttäminen uusiin strategioihin ja tuote- sekä palveluinnovaatioihin on tärkeää. Sillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen, raaka-aineiden ylikulutuksen sekä luontokadon kaltaisten ongelmien ratkaisemisessa.

”Kiertotalousajattelun tuominen osaksi suunnitteluprosessia on Kiillossa jo todellisuutta. Hyviä esimerkkejä tästä ovat Kiillon Lupaus ympäristölle sekä toteuttamamme elinkaariarviot. Koulutusohjelman myötä saimme käyttöömme lisää toimintamalleja, joika voimme tuoda systemaattisesti osaksi projektinhallintaa ja kestävän kehityksen hankkeita”, toteaa Kiillon TKI-päällikkö Jussi-Matti Kauko.

Jokaisen moduulin jälkeen Kiillon työntekijät pitivät sisäisen kokouksen laajemmalle organisaatiolle, jossa osallistujat kävivät läpi oppimaansa ja suunnittelivat yhdessä muiden kanssa toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä niiden pohjalta. Tämä lisäsi kiinnostusta kiertotalousasioihin organisaation sisällä ja tarjosi tilaisuuden jakaa ideoita tasavertaisessa ympäristössä.

”Kiertotalouteen liittyvät aiheet ja kysymykset ovat varsin monimutkaisia, eikä niitä ole aina helppo ymmärtää. Syvällisen ymmärryksen kartuttaminen vaatii paljon harjoitusta ja toistoa varsinkin, jos ei itse ole päivittäin tekemisissä näiden aiheiden kanssa”, Kauko jatkaa.

9R-kehys: yksinkertainen mutta tehokas tapa edistää kiertotaloutta 

Kiertotaloudessa on pähkinänkuoressa kyse jätteen ja saasteiden määrän vähentämisestä, tuotteiden ja materiaalien elinkaarten pidentämisestä sekä luonnon uudistamisesta.

Koulutusohjelman aikana käytiin läpi yhdeksään yleisimmin käytettyyn kiertotalousstrategiaan perustuva kehysmalli. Kehys auttoi yrityksiä kartoittamaan, miten materiaaleja voidaan tulevaisuudessa uudelleen käyttää mahdollisimman tehokkaasti minimoiden samalla ympäristöhaitat ja syntyvän jätteen määrän.

9R-kehys (mukailtu teoksesta Potting et al. 2017)

”Yksi ohjelmasta syntyneistä oivalluksista oli tuotteiden korvaaminen palveluilla tai niiden päivittäminen palvelumuotoon, jotta materiaalivirtoja ja niistä syntyvän jätteen määrää saataisiin hallittua paremmin”, kertoo Kiillon TKI-päällikkö Maija Kulla-Pelonen.

Siirtymä lineaarisesta ota-käytä-hävitä -mallista kohti kiertotalouden periaatteiden mukaista, kestävämpää liiketoimintamallia voi tukea maapallon ekologisen tasapainon palauttamista. Samalla se myös auttaa yrityksiä parantamaan kilpailukykyään ja asiakassuhteitaan, varmistamaan toimintansa vaatimustenmukaisuuden, rakentamaan pitkän aikavälin resilienssiä ja luomaan aidosti erottuvia innovaatioita.

Pitkä matka pilottikokeiluista uusiin liiketoimintamalleihin

Nykyisten liiketoimintakäytäntöjen ja tulevaisuuden liiketoimintamallien välisen kuilun ylittäminen vaatii kuitenkin perustavanlaatuista ajattelutavan, yhteistyötapojen ja investointien muutosta.

"Kiertotalouteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen vaatii rohkeutta ja jatkuvaa aktiivisuutta. Meidän on helpotettava tiedon jakamista ja yhteisiä kokeiluita, jotta voimme yhdistää arvoketjuja uudella tavalla. Edelläkävijät voivat tarjota muille inspiraatiota, mutta jotta kiertotalousmarkkinoista tulisi kokonaisuutena valtavirtaa ja helpommin lähestyttävä, meidän on saatava mukaan laajempi joukko toimijoita”, sanoo Kiillon Teollisuuden liimojen ja paloneston liiketoimintajohtaja Tomi Takala.

Taustatietoa

  • Koulutusohjelma on ympäristöministeriön johtaman strategiseen kiertotalousohjelmaan kuuluva hanke. Sen toteutuksesta vastaavat Design Forum Finland, joka edistää suunnittelun hyödyntämistä yrityksissä, sekä kiertotalouden asiantuntija Ethica Oy yhteistyössä VTT:n, SYKEn, Sitran, Frankly Partnersin, Milttonin ja Alice Labsin kanssa.