Ympäristösanastoa teollisuuden pesuaineille, eli mitä ihmettä tuokin termi taas tarkoittaa?

Ekologisuus liittyy niin tuotteen raaka-aineiden valintaan, valmistukseen, käyttöön kuin kierrätykseen ja hävittämiseenkin. Vastuullisuus ja kestävä kehitys toimivat kannustajina ympäristöystävällisten tuotteiden kehityksessä ja niiden lanseeraamisessa markkinalle.

Ympäristöasiat puhuttavat sekä kuluttajia että yrityksiä yhä enemmän. Erilaiset termit ja sertifikaatit ovat tapa erotella ja luokitella tuotteiden ekologisuutta.  Paljon uutta on kehitetty ja ympäristöasioista puhuttaessa on kieleenkin tullut paljon uutta termistöä, jossa saattaa mennä helposti sekaisin.

Mitä mikäkin termi tarkoittaa, kuinka monta näistä olisit tiennyt?

Kestävä kehitys on jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta, jolla turvataan hyvät elämän mahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ihmiskunta käyttää luonnonvaroja pitkällä aikavälillä katsoen kestämättömällä tavalla. Kestävää kehitystä ekologisesti katsoen ovat uusiutuvan energian ja materiaalien sekä kierrätysmateriaalien käyttö. Esimerkki kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta on Kiillon hukkalämmön hyödyntäminen uusiokäyttöjärjestelmän kautta (lue lisää).

Lupaus ympäristölle on Kiillon vuonna 2018 alkanut ympäristöhanke. Ympäristö on aina ollut tärkeä osa Kiillon toimintaa ja hankkeella halutaan edistää kestävää kehitystä ja pienentää ympäristöjalanjälkeä. Hankkeella on seuraavat konkreettiset tavoitteet: 

  • Vihreät materiaalivalinnat: Kiilto on toimialan johtava kiertotalousyritys
  • Vihreät pakkaukset ja logistiikka: Positiivinen ympäristövaikutus on Kiillon pakkausvalintojen perusta
  • Vihreät palvelut: Kiilto Pro Services tarjoaa toimialan parhaat kiertotalousratkaisut
  • Vihreä energia: Kaikki Kiillon toiminnot ovat hiilitasapainossa vuoteen 2028 mennessä

Lue lisää Kiillon ympäristövastuusta ja hankkeen tavoitteista ja osa-alueista. 

Hiilineutraali eli hiilitasapainoinen toiminta on toimintaa, jonka seurauksena ei synny hiilidioksidipäästöjä tai toimintaa, jonka hiilidioksidipäästöt on kompensoitu muilla, hiiltä sitovilla, toimilla. Tällainen toiminta on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. Hiiltä sitovia toimia ovat esimerkiksi metsähankkeet sekä uusiutuvan energian kehittämis- ja rakentamisprojektit. Ilmastoneutraali puolestaan on vastaava laajempi käsite, joka pitää sisällään kaikki ilmaston lämpenemistä aiheuttavat kaasut ja niiden kompensoinnin. Kiilto on mukana esimerkiksi Taimiteko-toiminnassa, jossa taimia istuttamalla kompensoidaan mm. kotimaan matkustamisesta ja tehtaiden päästöistä syntyviä hiilidioksidipäästöjä. 

Vastuullisesti tuotettu puolestaan tarkoittaa tietoa esimerkiksi alkuperästä ja työolosuhteista. Vastuullisesti tuotetun raaka-ainemateriaalin alkuperä on selvillä ja raaka-aineen osalta on varmistuttu kohdemaan työntekijöiden asemasta ja siitä, ettei tuotanto aiheuta negatiivisia ympäristövaikutuksia kuten sademetsien kaatamista. Esimerkiksi vastuullisesti tuotettu palmuöljy on yksi mahdollinen lähtöraaka-aine pesuaineiden valmistuksessa. RSPO-sertifioituun palmuöljyyn pohjautuvien raaka-aineiden käyttö on osa Kiillon Lupaus Ympäristölle-ohjelmaa. 

Joutsenmerkki on pohjoismainen ympäristömerkki, jota voidaan hakea tietyt joutsenmerkkikriteerit täyttäville tuotteille. Koska merkki on vapaaehtoinen, sen saamiseksi täytettävät ympäristö- ja käyttäjäturvallisuusvaatimukset voivat olla tiukempia kuin lait tai asetukset vaativat. Kriteerit vaihtelevat tuotealueittain ja tiukentuvat säännöllisin väliajoin. Joutsenmerkin avulla voi arvioida tuotteen ympäristöystävällisyyttä, sillä kriteereissä otetaan huomioon ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta ja arvioijana on ulkopuolinen asiantuntija. Periaatteena on, että tuotteen pitää olla tuoteryhmänsä kärkeä ekologisesti ajatellen, mutta teho ei saa olla huonompi kuin ”normaalituotteilla”. Vuonna 2020 lanseerataan Kiillon ensimmäinen joutsenmerkitty kammiopesuaine teollisuuteen.

Teollisilla pesuaineilla on tiettyjä ominaisuuksia, joiden perusteella niiden ekologisuutta voidaan mitata. Biopohjaiset raaka-aineet kertovat tuotteen valmistuksesta ja sen ekologisesta jalanjäljestä, biohajoavaisuus sekä anaerobisesti biohajoavaisuus puolestaan tuotteen elinkaaresta ja kuinka kauan tuote kuormittaa ympäristöä. 

Biopohjainen raaka-aine on käytännössä sama asia kuin uusiutuva raaka-aine. Se on raaka-aine, joka on kasviperäinen (teoriassa myös sieni- tai eläinperäinen) ja siten osa kestävää kehitystä. Biopohjaisen vastakohta on fossiilinen raaka-aine, joka ei uusiudu. Kiilto siirtyi 2019 fossiilipohjaisista työstönesteistä biopohjaisiin työstönesteisiin, kuten Easycool Futura tai Easycool Futura 20 (lue lisää). 

Biohajoava tarkoittaa mikrobien mahdollisuutta hajottaa tuote luonnossa. Testausvaatimuksena laboratorio-olosuhteissa pinta-aktiivisilla aineilla eli tensideillä on yleensä 60-90% biohajoavuus kuukauden sisällä. Tensidi on kemiallinen yhdiste, joka esimerkiksi alentaa veden pintajännitystä sekä irrottaa ja kantaa likaa. Biohajoava tarkoittaa myös samaa kuin aerobinen biohajoavuus eli biohajoavuus hapellisissa olosuhteissa. 

Anaerobisesti biohajoava on muuten sama kuin biohajoava, mutta hapettomissa olosuhteissa kuten esimerkiksi järvien pohjissa maa-aineesta muodostuvissa sedimenttikerroksissa. Mikrobien tulee siis pystyä hajottamaan tuote myös hapettomissa olosuhteissa. Tämä lisävaatimus on pesuaineiden joutsenmerkittyjen tuotteiden tensideillä. F 47 Tarmo on yksi esimerkki Kiillon tuotteesta, jossa käytetyt tensidit ovat anaerobisesti hajoavia.

Tuotekehityspäällikkö
Jussi Kauko

Jos ympäristöystävällinen termistö kiinnostaa, lue myös aiempi artikkeli täältä.