Vastuullisuus lähtee johdosta – mutta on osa jokaisen työtä

Kemianteollisuus oli FIBS:n toteuttaman yritysvastuukyselyn mallioppilas. Yritysvastuu koettiin liiketoiminnan kannalta erittäin olennaisena tekijänä 90%:ssa kemianalan yrityksistä.

Kiilto Familyssä vastuullisuuden ajatellaan kiteytyvän kolmeen osa-alueeseen: ympäristö- ja tuoteturvallisuus, henkilöstö ja työolosuhteet sekä kestävä liiketoiminta. Kiilto raportoi vastuullisuudesta GRI-periaatteiden mukaisesti, mutta ennen kaikkea vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaa, johdettua ja yrityksen toimintakulttuuriin perustuvaa.

Yksinkertaistaminen on osa johdon vastuullisuutta

Asiat on helppo kokea tärkeiksi silloin, kun ne ovat ymmärrettäviä. Siksi yksi osa yritysvastuuta on tehdä liiketoiminnan avaintekijöistä riittävän yksinkertaisia. Yksinkertaistaminen ei ole tärkeää siksi, että kaikki ymmärtäisivät, vaan siksi että kaikki ymmärtäisivät samalla tavalla.

Jos vastuullisuus näyttäytyy henkilöstölle lähinnä viestintäosaston tuottamana korukielisenä esitteenä ja kiillotettuina kuvituskuvina, paljon on menetetty. Vastuullisten tekojen näkyväksi tekeminen tuo ne osaksi jokapäiväistä työtä. Jokaisen on helppo sitoutua asioihin, joihin voi itse vaikuttaa.

Vastuullisuus on asenne

Vastuulliset teot ovat käytännön esimerkkejä periaatteiden noudattamisesta. Ennen yhtäkään tekoa tarvitaan kuitenkin halua. Halua toimia ympäristön, henkilöstön, yhteiskunnan, asiakkaiden ja liiketoiminnan kannalta kestävällä tavalla. Vastuullisuus lähtee asenteesta.

Kiilto Familyn toimintakulttuuria on rakennettu jo lähes sata vuotta. Tapa ymmärtää vastuullisuutta oli 1900-luvun alkupuolella varsin erilainen tämän päivän käsityksiin verrattuna. Tieto monesta asiasta on lisääntynyt. Yhtymäkohta menneelle ja nykyisyydelle löytyy kuitenkin juuri asenteesta, halusta tehdä oikein.

Luonnollinen tapa toimia

Jokaisella yrityksellä on toimintakulttuuri, joka määrittelee mikä yrityksessä on hyväksyttyä ja mikä ei. Uusi työntekijä sisäistää toimintakulttuurin perehdytyksen, omien havaintojensa ja työkavereidensa avulla.Kun vastuullisuus koetaan työuran alusta saakka osana yrityksen toimintaperiaatteita, siitä tulee luonnollinen tapa toimia.

Koko yrityksen henkilöstölle on oltava selvää, mitä vastuullisuudella tarkoitetaan. Sen lisäksi että vastuullisuus on asennekysymys, sen tulee olla myös kokemus. Henkilöstö joka kokee yrityksen toimivan vastuullisesti itseään kohtaan, sisäistää vastuullisuuden todennäköisemmin myös osaksi omaa toimintaansa asemasta riippumatta. Vaikka jokainen toimii yksilönä omien eettisten näkemystensä mukaan, yrityksen vastuullisuus ei synny itsestään. Se lähtee yrityksen johdosta ja esimerkistä.

Vastuullisuudella rakennetaan kestävää tulevaisuutta

Kemianteollisuuden hyvä menestys yritysvastuututkimuksessa on helppo ymmärtää esimerkiksi tuotteiden kautta. Ympäristöä kuormittavat tai laadultaan huonot tuotteet vievät liiketoiminnalta pohjan hyvin nopeasti. Vaikutukset ovat melko välittömät verrattuna tutkimuksessa heikommin menestyneisiin aloihin.

Myös henkilöstöön ja työolosuhteisiin liittyvät vastuullisuuskysymykset korostuvat teollisuudessa, sillä välinpitämättömyys voi aiheuttaa todellisia vaaratilanteita.

Vastuullisuuden arvostaminen saattaakin osin liittyä ymmärrykseen siitä, millaisia riskejä sen ohittaminen liiketoiminnalle aiheuttaa. Oikeasti vastuullista on kuitenkin nähdä kauaskantoisemmin. Aitoa menestystä, hyötyä, viihtyvyyttä ja kestävää tulevaisuutta rakennetaan sillä, mikä jää välttämättömän toiminnan ja asenteesta kumpuavan jatkuvan parantaminen väliin.