Korruption hallinta kansainvälisessä liiketoiminnassa

Transparency Internationalin mukaan oheisessa kartassa punaisella tai oranssilla merkityissä maissa korruptio on hyvin yleistä. Kiilto Family –konserniin kahdeksan tytäryritystä sijaitsee näissä maissa. Miten me hallitsemme toiminnassamme korruptiota?

Kiillossa vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaa, johtamista ja perustuu yrityksen toimintakulttuuriin. Painotamme, että jokaisen Kiiltolaisen tulee olla työssään vastuullinen sekä edistää sisäisen ja ulkoisen ympäristön hyvinvointia. Korruptiota emme hyväksy missään muodossa.

Korruption hallintamme pohjaa näihin edellä mainittuihin, julkilausuttuihin arvoihin. Sen lisäksi että vastuullisuus on arvo- ja asennekysymys, sen tulee olla myös kokemus. Työntekijä, joka kokee yrityksen toimivan vastuullisesti itseään ja sidosryhmiään kohtaan, sisäistää vastuullisuuden myös osaksi omaa toimintaansa.

Käytännöt korruptiota vastaan

Korruption vastainen työ lähtee liikkeelle uuden työntekijän perehdytyksestä. Ilmoitamme selkeästi, että emme hyväksy korruptiota missään muodossa, ja että mikäli havaitsemme työntekijän käyttäneen tai vastaanottaneen lahjuksia, päätämme hänen työsuhteensa. Esimerkiksi Venäjällä eettiset periaatteet ovat osa yhtiön virallisia sääntöjä, joita jokainen työntekijä sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan. Suhtaudumme vakavasti myös esille tuotuihin epäilyksiin ja tutkimme ne perinpohjaisesti. Vaikka todisteita väärinkäytöksistä ei löytyisi, on jo itse tutkinta selkeä viesti organisaatiolle.

Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa käytämme nk. White Book –ohjeistusta. White Book sisältää sisäisen kontrollimenettelyn ja hallintotavan kuvauksen työn- ja vallanjakoineen yhtiökokouksen, hallituksen, pääjohtajan ja johtoryhmän välillä. Siinä on kuvattu mm. konkreettiset raportointiohjeet, laskujen ja sopimusten tarkastus- ja hyväksyntäprosessit sekä eettiset periaatteet, johon yhtiö ja sen työntekijät sitoutuvat.

Kiillon kolmen Venäjän tehtaan hankintatoimea valvoo konsernin emoyhtiö. Sen tehtävänä on kontrolloida, ettei korruptoituneita käytäntöjä pääse syntymään, ja hyödyntää hankinnoissa saatava synergia alakonsernitasolla.

Vuonna 2015 Kiillossa ja sen kaikissa tytäryhtiöissä otettiin käyttöön Kansainvälisen Kauppakamarin Anti-Korruptiolauseke osaksi myynnin yleisiä ehtoja tai sopimusmalleja. Suomen hankintatoimessa otettiin 2017 käyttöön eettiset toimintaohjeet osaksi sopimuksia. Niillä kommunikoidaan selvästi, ettei yksin kilpailukykyinen hinta riitä – toiminnan tulee olla vastuullista.

Maissa, joissa ihmiset törmäävät korruptioon päivittäin, on varmasti kiusaus yrittää nopeuttaa tai yksinkertaistaa toimintaa viranomaisten kanssa. Se ei kuitenkaan ole vaihtoehto meillä. Liki satavuotiaan perheyrityksen perspektiivi on pitkä: onnistumisia ei mitata ensisijaisesti tämän päivän toiminnan kautta, vaan sillä kuinka pitkään kestävää menestystä kyetään rakentamaan. Visiossammekin päämäärä ulottuu vuoteen 2080. Haluamme olla hyviä yrityskansalaisia ja hoitaa asiamme niin kuin ne kuuluu hoitaa. Uskomme, että yhteiskunta kehittyy ja toimii, jos jokainen hoitaa oman osuutensa.