DEI-työ on vasta alkuvaiheessa: tuore opinnäytetyö tarkastelee Kiillon sosiaalisen vastuullisuuden kehittämistä

Tuore Noora Huovilaisen opinnäytetyö käsittelee yritysten sosiaalisen vastuullisuuden kehittämistä monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion (DEI, eli diversity, equity, inclusion) teemojen näkökulmasta. Näitä työyhteisössä ovat muun muassa:

  • monimuotoisuus
  • tasa-arvoinen ja osallistava ajattelutapa, jossa jokaista ihmistä kohdellaan ainutlaatuisena yksilönä yksilöllisine tarpeineen
  • työntekijöiden tunne siitä, että he kuuluvat työyhteisöönsä ja tulevat kuulluiksi  
  • heikommassa asemassa olevien työntekijöiden tarpeiden huomioon ottaminen 
  • kansalliset ja kulttuurilliset rajat ylittävän yhteistyön edistäminen 
  • hyvä käyttäytyminen 

Opinnäytetyön toimeksiantaja Kiilto kaipasi tietoa siitä, miten yritys voi edistää DEI-teemojen toteutumista omassa toiminnassaan.

Opinnäytetyö sisältää DEI-teemoihin teoriakatsauksen, jonka pohjalta Huovilainen toteutti teemahaastattelut vertailuyrityksissä. Kiillon lisäksi haastateltavina olivat yritysedustajat Kemiralta, Lassila & Tikanojalta ja Nesteeltä. Teemahaastatteluissa käsiteltiin yritysvastuuta, johtajuuden vaikutusta yritysvastuutyöhön ja DEI-työhön sekä yritysten toimenpiteitä DEI-työn edistämiseksi.

Opinnäytetyössä kerrotaan myös DEI-työn haasteista. DEI-asiat mielletään usein ”pehmeiksi” arvoksi ja itsestään selviksi asioiksi työyhteisössä, mutta toteutuakseen vaativat työtä. Tämä työ sisältää omien etuoikeuksien ja ennakkoluulojen syvällistä tarkastelua sekä epäonnistumisen ja epämukavaan asemaan joutumisen pelkoa. Siksi DEI-työ edellyttää aikaa ja vaivaa.

Sosiaalisen vastuullisuuden tilanne Kiillossa

Huovilainen kartoitti myös Kiillon tämänhetkisen tilanteen sosiaalisen vastuullisuuden ja DEI-työn osalta. Kartoituksen mukaan Kiillon toimintaa ohjaa jo vahvasti vastuullinen ajatusmaailma, mutta DEI-työ on vasta alkuvaiheessa. Kiillon toiminnassa tulisi huomioida yhä vahvemmin DEI-työn tärkeys ja lisätä ymmärrystä ja koulutuksia aiheesta laajasti eri työntekijätasoilla.

DEI-teemat sisältyvät Kiillon työhyvinvointiohjelmaan. Kiillon DEI-työn kehittämiseksi on muodostettu keväällä 2024 työryhmä, jonka tehtävänä vuodelle 2024 on muun muassa lisätä yleistä tietoisuutta DEI-asioihin liittyen kiiltolaisten keskuudessa, tukea henkilöstöhallintoa DEI-asioiden huomioimisessa sekä suunnitella Kiillon DEI-polkua eteenpäin.

Opinnäytetyöstä saadun tiedon avulla DEI-työtä voidaan edistää muun muassa sisällyttämällä DEI-teemat Kiillon strategiaan, lisäämällä esihenkilöiden ja henkilöstön DEI-ymmärrystä sekä kehittämällä henkilöstöhallinnon työstä DEI-tietoisempaa. DEI-asiat hyvin huomioiva työnantaja pystyy lisäämään psykologista turvallisuutta, työntekijöiden hyvinvointia, luottamusta, innovatiivisuutta ja parempaa asiakastarpeiden ymmärrystä.

Huovilaisen opinnäytetyö on luettavissa täällä.