Bioliuottimet ovat tie ympäristöystävällisempiin kemiallisiin tuotteisiin

Blogikirjoituksen takana on KiiltoCleanin tuotekehityspäällikkö Pia Sjöberg, joka vastaa metalliteollisuuden puhtausratkaisujen kehittämisestä. 

Kemiallisten tuotteiden ja tuotantoprosessien turvallisuus ja ympäristöystävällisyys ovat keskeisessä asemassa, kun uusia tuotteita suunnitellaan ja jo olemassa olevia tuotteita valmistetaan. Tuotteita kehittäessä ja tehdessä turvallisten ja uusiutuvien lähtöaineiden käyttö on tärkeää. Tuotteiden turvallisen valmistuksen ja käytön lisäksi on myös kiinnitettävä huomiota tuotteiden hajoamiseen käytön jälkeen. Oikeilla kemikaalivalinnoilla mahdollistetaan lisäksi tuotteiden turvallinen kuljetus, varastointi ja käsittely sekä vältetään kemikaaleihin liittyviä onnettomuustapauksia.

Liuotinaineet osana pesuainetta

Puhdistusaineteollisuudessa käytetään erilaisia liuotinaineita liuottamaan ja lisäämään muiden pesuainekomponenttien tehoa. Liuotinaineista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä erilaisia orgaanisia hiilivety-yhdisteitä. Nämä yhdisteet voivat olla joko rengasmaisia eli aromaattisia tai ketjumaisia eli alifaattisia. Mitä aromaattisempi hiilivety-yhdiste on kyseessä, sitä haihtuvampi ja terveydelle haitallisempi se yleensä on. Aromaattisia hiilivety-yhdisteitä ja voimakkaita liuotinaineita ovat esimerkiksi tolueeni ja ksyleeni. Esimerkkejä ketjumaisista eli alifaattisista hiilivety-yhdisteistä ovat etanoli, isopropanoli ja glykolit. Yleisesti tuttuja liuotinaineita ovat esimerkiksi tärpätti, tinneri ja asetoni. Liuotinaineiden käyttö teollisuudessa on erittäin runsasta. Siksi uusien ympäristöystävällisempien liuotinaineiden tutkimus ja kehitys on erittäin tärkeää.

Ympäristöystävällisempiä pesuaineita

Tuotteiden turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä voidaan parantaa esimerkiksi korvaamalla perinteiset öljyraaka-aineisiin pohjautuvat hiilivetyliuottimet bioliuottimilla. Tällaisia bioliuottimia voivat olla esimerkiksi maitohaposta johdetut sekä kasvipohjaiset esterit. Estereitä esiintyy luonnossa esimerkiksi erilaisissa vahoissa ja rasvoissa. Bioliuottimien ja perinteisten öljyraaka-aineisiin pohjautuvien hiilivetyliuottimien ero on lähtöaineiden lisäksi siinä, että biopohjaiset liuottimet hajoavat luonnossa, eivätkä kerry luonnon ekosysteemeihin. Perinteisiin hiilivetyliuottimiin verrattuna bioliuottimien hiilijalanjälki on myös erittäin pieni.

VOC-yhdisteet

Liuottimien kanssa osittain päällekkäinen aineryhmä ovat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC, volatile organic components), jotka voidaan määritellä esimerkiksi kiehumisalueen tai höyrynpaineen perusteella. VOC-yhdisteitä on ympäristössä luonnollisten prosessien sekä ihmisten toimien seurauksena. Ihmisten toimien seurauksena luontoon kulkeutuvat VOC-yhdisteet ovat peräisin esimerkiksi liikenteen polttoainejäämistä ja erilaisista liuotinaineista. Osa näistä yhdisteistä on kaasuja jo huoneenlämmössä, jolloin ne voivat olla esimerkiksi höyrystyneenä hengitysilmassa. Ne myös liukenevat helposti veteen ja voivat näin ollen vaikuttaa esimerkiksi pohjaveden laatuun. 

Bioliuottimissa VOC-yhdisteiden määrä on alempi tai bioliuottimet voivat olla kokonaan VOC-vapaita, jolloin niiden käsittely ja käyttö on turvallisempaa. Bioliuottimia ei myöskään luokitella helposti syttyviksi aineiksi, eli tulipaloriski on huomattavasti pienempi perinteisiin liuotinaineisiin verrattuna.

Joutsenmerkki kertoo tuotteen ympäristövaikutuksista

Tuotteen ympäristövaikutuksista voidaan kertoa erilaisten ympäristömerkkien avulla. Ympäristövaikutuksista kertovia merkkejä on käytössä useita, joista Pohjoismainen Ympäristömerkki, Joutsenmerkki, kuuluu maailman kymmenen tunnetuimman ympäristömerkin ja -sertifikaatin joukkoon. Joutsenmerkityt tuotteet ja palvelut täyttävät tiukat ympäristövaatimukset, joissa arvioinnin kohteena ovat muun muassa materiaalien alkuperä, tuotannon ja käytön energiankulutus sekä kemikaalien käyttö ja jätteiden synty koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana. Nämä samat osatekijät ohjaavat myös tuotekehitystämme ja toimintaamme aina lähtöaineiden ja pakkausmateriaalien valinnasta tuotteiden käyttöön ja materiaalien kierrätykseen asti. Monilla tuotteistamme on Joutsenmerkki ja tuotekehityksessä arvioimme aktiivisesti lähtöaineita edistääksemme tuotteidemme turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edelleen.