Altistumisriskien hallitseminen tärkeä osa turvallista työympäristöä

Osana Kansainvälistä työturvallisuuspäivää Työturvallisuuskeskus nosti esille ”Tunnista altistumisriskit”-teeman. Myös Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on käynnistänyt vuosiksi 2018–2019 kampanjansa ”Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät”. Kampanjan tavoitteena on kiinnittää huomio aiheeseen ja edistää hyviä käytäntöjä, joilla torjutaan vaarallisten aineiden työntekijöille aiheuttamia riskejä.

Kemikaalien riskejä voidaan hallita monella eri keinolla. Lainsäädäntö antaa puitteet kemiallisten tekijöiden hallinnalle mm. työturvallisuuslain sekä REACH-asetuksen kautta. Tärkeimpiä lainsäädännön asettamia velvoitteita työpaikan kemikaalien käytölle ovat:

  • kemikaaliluettelon ylläpito
  • käyttöturvallisuustiedotteet ja niissä olevien tietojen hyödyntäminen
  • kemikaalien vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
  • kemikaalialtistuksen arviointi ja monitorointi
  • perehdytys ja koulutus kemikaalien turvalliseen käsittelyyn.

Erityisen tärkeä osa-alue on kemikaalien vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi. Ilman kattavaa riskien arviointia on vaikeaa tehokkaasti parantaa kemikaalien käytön turvallisuutta. Kuten kaikissa riskien arvioinneissa tärkeää on vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen. Riskien arvioinnissa määritetään tarvittavat hallintakeinot, joiden valinnassa on syytä muistaa ensisijaisuusperiaate. Ensimmäisenä selvitetään vaarallisen aineen korvaaminen ja vasta viimeisenä määritettään tarvittavat suojaimet. Tämä on helppo muistaa STOP-periaatteesta, jonka voisi löyhästi suomentaa KiiTOS-periaatteeksi:

  1. Substitution (Korvaaminen turvallisilla tai vähemmän vaarallisilla vaihtoehdoilla)
  2. Technological measures (Tekniset toimenpiteet, kuten suljettu järjestelmä tai ilmanvaihdon kohdepoisto)
  3. Organisational measures (Organisaatioon liittyvät toimenpiteet, kuten altistuvien työntekijöiden määrän tai altistumisajan rajoittaminen, ohjeistus, koulutus)
  4. Personal protection (henkilöSuojainten käyttö)

Altistumisriskien hallinta on osa työturvallisuuden laajaa kokonaisuutta. Kiilto toimii turvallisuusyhteistyössä useiden tahojen, kuten Kemianteollisuus ry:n ja Nolla tapaturmaa –foorumin kanssa. EU-teemaan ”Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät” liittyen tulemme panostamaan kemikaalien riskienhallintaan tänä ja ensi vuonna. Henkilöstön kannustaminen kiinnittämään aktiivisesti huomiota turvallisuusasioihin on tässäkin tärkeässä osassa. Viime vuonna saavutimmekin Kiilto Oy:ssä ennätystason kirjatuissa turvallisuushavainnoissa – monet havainnot liittyivät kemikaalien käsittelyyn.

Jyrki Tiihonen 
HSEQ Manager, Kiilto Oy