Varoitusmerkit

Tuotteiden valmistajat viestivät pakkauksissaan tuotteen haitoista varoitusmerkein, jotka ovat CLP (Classification, Labeling and Packaging) 1272/2008 asetuksen mukaisia ja voimassa koko EU:n alueella. Merkit ovat valkoisella pohjalla punainen vinoneliö ja symboli keskellä mustalla. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikkialla maailmassa olisi käytössä sama merkintä- ja luokitusjärjestelmä GHS (Global Harmonised System).

Lisätietoa varoitusmerkeistä:

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-merkinnat/Uudet-varoitusmerkit/

http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/Saadosalue/CLP/Merkinnat/

GHS01 Räjähteet
Kemikaalit ja esineet, jotka voivat räjähtää.

GHS02 Syttyvä
Syttyvät nesteet, höyryt, kaasut, aerosolit ja kiinteät aineet

GHS03 Hapettava
Kemikaalit, jotka aiheuttavat toisen materiaalin palamisen tai myötävaikuttavat reaktioon.

GHS04 Paineenalaiset kaasut
Kaasut, jotka säilytetään paineastiassa (vähintään 2 bar).

GHS05 Syövyttävät
Kemikaalit, jotka syövyttävät ihoa ja/tai metallia, aiheuttavat vakavan silmävaurion.

GHS06 Välitön myrkyllisyys
Kemikaalit, jotka ovat välittömästi myrkyllisiä hengitysteitse ja/tai suun ja/tai ihon kautta.

GHS07 Terveyshaitta
Kemikaalit, jotka aiheuttavat silmä- ja ihoärsytystä, allergisia ihoreaktioita, hengitysteiden ärsytystä, välitöntä myrkyllisyyttä, uneliaisuutta tai huimausta.

GHS08 Krooninen terveyshaitta
Kemikaalit, jotka aiheuttavat pitkäaikaisia vaikutuksia kuten syöpää, perimävauriota, hedelmällisyyden heikentymistä tai sikiövauriota. Lisäksi nämä kemikaalit voivat aiheuttaa allergiaa hengitysteitse tai aspiraatiovaaran.

GHS09 Ympäristövaarat
Kemikaalit, jotka ovat vaarallisia ympäristölle.